Bibelen


Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den er et omfangsrikt bibliotek og et univers av ressurser for tolkning av liv og tro.

Fortellingen om Jesus er Bibelens sentrum. Den røde tråden i Bibelens bøker er Guds kjærlighet til menneskene og verden. 

Navnet Bibel kommer av gresk biblia; bøker. Bibelen er en stor samling bøker og er delt inn i to hoveddeler. Den første delen kalles Det gamle testamentet, og denne har kristendommen felles med jødedommen. Her finner vi i alt 39 skrifter som er satt sammen og redigert, under svært forskjellige forhold og til ulike tider. Det gamle testamentet begynner med fortellingen om skapelsen, og rommer Israelsfolkets historie fra Abraham til de siste århundrene før Jesus ble født. Man regner med at mye av stoffet har vært overlevert muntlig gjennom mange generasjoner før det ble skrevet ned, i hovedsak på hebraisk. De eldste delene av Det gamle testamentet ble trolig skrevet ned ca. 700-600 f.Kr. Bøkene består av mange litterære stilarter som representerer visdomsord, fortellinger og poesi, lovtekster, salmer og sanger. Noen bøker handler om profetene og budskapet deres.

Den andre hoveddelen kalles Det nye testamentet. Her er det 27 ulike skrifter, forfattet på gresk. De fleste ble nedskrevet mellom år 40 og 90 e.Kr. De fire evangeliene innleder denne hoveddelen. De forteller på hver sin måte om Jesu liv fram til hans død, oppstandelse og himmelfart. Apostlenes gjerninger forteller om kirkens historie fra pinsedagen og de første tiårene etterpå. Deretter følger en samling med 21 brev fra kirkens første århundre. Tretten av disse brevene knyttes til Paulus, selv om det ikke er sikkert at han skrev alle.

Bibelens sentrum
Bibelen er en av verdens mest leste bøker, og er oversatt til cirka 2000 språk. Den har hatt stor innflytelse på vestens verdensbilde og kultur. De bibelske skrifter gir fremdeles inspirasjon til litterære og kunstneriske uttrykk og er referanser for meningsdannelse og tankesett.

Bibelen vitner om Guds åpenbaring i verden, i særlig grad gjennom fortellingene om Jesus.

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord (Hebr.1,1-3).

Å lese Bibelen
I Bibelens mange og ulike bøker leser vi om menneskers kamp med livets store spørsmål. 
Det er et krevende arbeid å tolke og forstå de ulike tekstene. De er gjenstand for kontinuerlig akademisk forskning, og de leses av den enkelte kristne som næring for tro og livstolkning. Det kan være en god idé å starte lesningen av Bibelen med å lese et av evangeliene. Start for eksempel med Markusevangeliet som regnes som det eldste av de fire evangeliene.
«Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.» Mark 1,1

Tilbake