Velkommen til menighetsmøte


20.september kl 18 – 19 blir det menighetsmøte i Høvik menighetshus. Menighetsrådet legge fram til drøfting rådets forslag til justert hovedgudstjenesteordning for vår menighet.  Velkommen til spennende og viktig samtale!

 

Bakgrunn:

Vår kirkes siste gudstjenestereformarbeid ble igangsatt tidlig på 2010-tallet. 1.advent 2012 tok vår menighet i bruk våre nåværende liturgier for våre gudstjenester;  Høymesse med og uten dåp, gudstjeneste/ messe for små og store samt Ung messe.  Stab ,utvalg, og menighet hadde da arbeidet fram disse og fått biskopen godkjenning.

Kirkemøtet i 2017 vedtok ordning for liturgisk musikk og ny gjeldende dåpsgudstjenesteliturgi. I 2019 vedtok kirkemøte så en justert ordning for hovedgudstjeneste  (Se vedlegget KM 2019  Vedtatt Ordning for hovedgudstjenesten ).  Hver menighet skal ut fra dette utforme sin lokale grunnordning.  Dette har staben arbeidet med i lang tid.

 

Menighetsrådets forslag:

Dette forslaget til vår nye lokal grunnordning er det som nå legges fram for menighetsmøtet til drøfting og innspill for menighetsrådet vedtar menighetens forslag som sendes tjenestevei til biskopen før 1/10-21.

I vedleggene finner dere i detalj rådets forslag til kirkemusikk og ordninger for våre ulike hovedgudstjenster.

I forslaget viderefører vi vår lokale, gjeldende høymesseliturgi som i all hovedsak sammenfaller med den ordningen kirkemøtet vedtok i 2019. 

VI søker dog om godkjenning for å fortsette med dialogene knyttet til tekstlesningene (ledd 9-11, se vedlegg)  som avviker fra kirkemøtets ordning av 2019.

Videre ønsker rådet å få innspill på hilsen før nattverdens avslutning  - ledd 22, se  saksdokumentet Lokal grunnordning for Høvik menighet.  Der finner dere forslag 1 som bygger på Svenska kyrkans nattverdliturgi  og forslag 2  som er brukt i Fornebulandet menighet. Begge disse avviker fra ordningen kirkemøtet vedtok i 2019. Den ordningens hilsen er den vi bruker i vår høymesse i dag og dere finner også den i vedlegget etter de to forslagene.

 

Vedlagt er også  Ny liturgisk musikk – innstilling fra Høvik menighetsråd samt forslag til Ung messe og  Gudstjeneste/mess for små og store.  De to sistnevnte er videreføringer av de ordningene vi har brukt siden 2012.

 

 

 

Vedlegget KM 2019…. -  er høymesseliturgien vedtatt av Kirkemøtet  2019 der alle mulighetene til lokal ordning er markert med rødt og som forslag - MRs vedtak…… - henviser til.


VEDLEGG I: Liturgi gudstjeneste og messe for små og store
VEDLEGG II: Ny liturgisk musikk - innstilling til Høvik menighetsråd
VEDLEGG III: Forslag ung messe liturgi
VEDLEGG IV: Lokal grunnordning 2020
VEDLEGG V: Forslag MRs vedtak og søknad om endring av enkelte ledd i høymessen

Tilbake