Bispevisitas i Høvik menighet fra 12. mars – 17. mars 2019
Bispevisitas i Høvik menighet fra 12. mars – 17. mars 2019

27.03.2019

Bispevisitas i Høvik menighet fra 12. mars – 17. mars 2019

Betraktninger fra Rolf Bangseid i etterkant av visitasen.

Oslo bispedømmes biskop, Kari Veiteberg har besøkt Høvik menighet i denne perioden. Det er 16 år siden Høvik hadde forrige visitas med Gunnar Stålsett.  Veiteberg ble tilsatt som biskop den 17.12.2017. Før det har hun hatt en mangfoldig karriere innenfor Den Norske kirke. Hun var sist prest i Kirkens Bymisjon i Oslo. Når det gjelder å følge visitasen med hensyn til å dekke den med tekst og bilder, har den blitt delt i to. Thomas Berbom har dekket første delen fra tirsdag til og med onsdag ettermiddag, mens Rolf Bangseid har deltatt fra onsdag kveld til og med søndag. Dog skal bemerkes at Thomas også har deltatt inne i mellom de øvrige dager, med fotografering.

Jeg vil derfor oppsummere fra den delen jeg har deltatt på.

Onsdag 13. mars.

Kl. 17.00 var det middag i menighetshuset for biskopen med følge, stab, menighetsråd og frivillige. Det ble servert kylling og ris. Det var ca 30 til stede under middagen. De tilstedeværende presenterte seg og meddelte hva de er engasjert med i menigheten. Biskopen (heretter benevnt med Kari), fortalte hva hun hadde deltatt på inntil da. Hun har møtt både institusjoner og bedrifter. Det startet med varaordfører Ole Kr. Udnes og hans stab. Så ble det møter med de unge hvor hun ble «grillet» som hun uttrykte det. Grønn menighet for kirken ved veien og viktigheten av å bære den fram i bønn, la hun vekt på.

Fra kl. 18.00 – 19.00 ble det samling i den store menighetsalen. Da var det 50 til stede. Det skulle bygges opp som en «idemyldresamling». Temaet her var «Nye muligheter for satsning på de unge og med et samarbeid». Torgeir Andersen og Karianne Stokke Gjærstad deltok her. Karianne jobber med ungdom i KFUM/KFUK i Oslo/Akershus. Det er viktig å utvikle hele mennesket fra 0-26 år innenfor denne gruppen. Det mangler ofte tilbud for de som er mellom 18-30 år. Det er dette som regnes som Unge Voksne arbeid.  Slikt foregår også i Bergen og Trondheim. Hva skal menigheten satse på innenfor denne kategorien ? Det er viktig at de unge får et pusterom, ved det å være til stede, snakke sammen en og en. Blant annet må det arbeides med at de unge finner fellesskap i gudstjenestelivet. Det er lett å miste en del etter konfirmasjonsalderen av ulike årsaker. Hva med å etablere et prosjekt over 4 år mellom KFUM/KFUK og menigheten, hvor man lønner en person som arbeider med dette. Slik kan man peke ut en ny vei som forplikter oss. Det ble satt av noen minutter i grupper til å belyse disse momentene.

Dernest innledet arkitekt Niels Torp om framtidsplaner og utfordringer når det gjelder: « Kirke og kultur på Høvik« . Det finnes planer man har arbeidet med over en tid ved å legge deler av E- 18 i en giganttunnel i området Høvik senter. Det er veldig mye trafikkstøy langs E- 18 i begge retninger i store deler av døgnet. Her kan det virkelig skapes et sted for trivsel. Dette kan innebære en «landsby» på rundt 500 m. lengde. Det kan etableres kulturanlegg rundt kirken, skape aktiviteter, festplass, butikksenter, parker, og boliger i et antall av 800 – 1000. Det passer best med lave hus med grøntanlegg inne i mellom. Veiene bør være krumme , ikke rette. Vellene har kommet med forslag til løsninger og er positive til lanserte forslag. Biblioteket er også en sentral aktør i dette bildet. Tidsperspektiv og økonomi er på nåværende tidspunkt «lagt på bordet». Etter en flott kaffepause, med påfølgende mingling, presenterte Knut Tveit «Kulturkirken på Høvik». Vi har en kulturkirke allerede i dag, startet Tveit med. Hvor skal vi og hva gjør vi ? Kirken er et enestående verk der den ligger. Her er det rom for videreutvikling. Musikk, kammerfestival, bibliotek, lesegrupper var stikkord som ble nevnt. Det gjelder å utnytte lokalitetene. Kvelden ble avsluttet med en minikonsert av Kristin Fossheim og Bjørn Solum, før Bachkoret med 30 deltakere avsluttet en lang dag.

Torsdag 14. mars.

Det startet med gudstjeneste på Stabekk bo- og behandlingssenter, ved Rune Klæboe. Her var ca 30 til stede . Rune tok utgangspunktet i « Troen – håpet – og kjærligheten». Kjærligheten er grunnlaget for alt. Det er lett å kjenne på utilstrekkelighet. Gud er kjærlig og tålmodig. Gudstjenesten ble avsluttet med at det ble tent et lys for alle som var til stede, et lys for dem som ikke er til stede, og det tredje lys for alle ute i den store verden som forsøker å finne veien. Kari lyste velsignelsen til slutt. Etterpå var det besøk på Stabekk Hospice og møte med representanter innenfor helse- og sosialsektoren. Her ble servert kjeks, ost og frukt. Sonja Welde, daglig leder redegjorde for de to virksomhetene. På bo- og behandlingssenteret er det 58 beboere. På hospicet   som ble etablert i 1999 er det 22 beboere. Begge stedene har kompetente fagfolk. Vi fikk et innblikk i hvordan slike institusjoner arbeider, betydningen av samarbeid med kirken, frivillighet etc.  Stillhet, fellesskap og samhold var stikkord som ble nevnt. Det ble også en befaring av tekniske installasjoner.

Etter dette ble det en befaring i Høvik kirke hvor man gjennomgikk, klimaforhold, oppvarming, lyd, brannforskrifter, om alteret kan endres noe, utbedre prestesakristiet. Glassmaleriene, lagringsplass, renhold av instrumenter, samt flere andre tekniske forhold. Kirken har i dag 450 sitteplasser. Det er plass til flere, men som i de fleste kirker i landet må man ta hensyn til at alvorlige situasjoner som kan oppstå. Kontorene i menighetshuset ble også gjenstand for en befaring. Sent på ettermiddagen var det middag for alle med småbarnsang, på menighetshuset. Her var ca 40 til stede.

(Resten av kvelden var jeg ikke til stede )

Søndag 17. mars.

Foruten Kari deltok prost Gunnar Næsheim, menighetens prester, Trygve og Rune, medliturger, kollektinnsamlere, sang- og musikkrefter. Når det arrangeres så store gudstjenester, er det viktig at alle «finner sine plasser». Derfor møtte de medvirkende kl. 09.30. Med full kirke og presis kl. 11.00 skred prosesjonen fram hvor deltakerne inntok sine plasser. Først var det dåp for Ingvild Treseng Øvrebø med følge. Rune sto for dette. Tekstlesere var Rolf Bangseid og Hans Petter Sundsbak, før Kari entret prekestolen og holdt sin preken over Lukas 13, 22-30. Hun fremhevet at vi alle er på reisefot. Jesus var på vandring. Guds rike er som en surdeig. Alle som sitter i kirken i dag har sine historier. Disiplene stilte spørsmålet om det er mange som blir frelst.  Det kunne nesten lyde som et lurespørsmål. Jesus taler ikke om et antall slik eller slik skal komme inn i Guds rike. Dessverre er det nok mange som kan ha tatt skade på sin sjel gjennom en gal forkynnelse. Vår oppgave er å invitere og ha øye for dem vi møter. Det blir et sentralt spørsmål om « Hvem er min neste». Det er viktig å åpne en dør for mye, enn å stenge en for mye, sa Kari til slutt.  Visitasen ble avsluttet med stor kirkekaffe og full menighetssal. Biskop Kari oppsummerte sine opplevelser som hun delte med forsamlingen slik:

« Det har vært en glede å være til stede under de mange arrangementer som det ble lagt opp til. Her er både utfordringer og takknemlighet over det arbeid som finner sted. Min oppgave som biskop er å gi støtte, gjøre virksomheter synlige, informere, samt skape frimodighet. Kirken her på Høvik har vært et landemerke siden 1898. I selve kirken er det gode instrumenter. Dere har et godt menighetshus som ble bygget i 1972 og gjennom det også god kontakt med biblioteket. Utfordringene framover er de omfattende planer rundt E- 18 som jeg har oppfattet at menigheten engasjerer seg sterkt i. Det vil bety mye for lokalsamfunnet. Kari tok også fram betydningen av å ha besøkt flere institusjoner og bedrifter innenfor de geografisk beliggende områder. Dere har allerede en kulturkirke med de aktiviteter det fører med seg. Jeg forstår også at det kan være noe bekymring rundt deltakelse av de unge på gudstjenestene. Her kan man kanskje tenke ut noen nye former, trekke inn større frivillighet og bredere samarbeid. Gledelig at 70 % av barna blir døpt. Trosopplæringsplanen er viktig for fremtiden. Til høsten kan dere satse på en inspirasjonssamling. Jeg har hatt gode møter med konfirmanter og ledere og er imponert over blant annet deres leirvirksomhet. Her i Høvik får de et fristed som skaper gode relasjoner. «Unge Voksne» og ungdomsdiakoni er sentrale arbeidsformer.  Mange i vår tid kjenner på isolasjon og da betyr fortrolige samtaler med voksne mye. Samarbeid med Bærum kommune, diverse møteplasser, samtaler mellom stab og frivillige. Sett av tid for eksperimenter og lær av feil som begås. Når alle krefter settes inn er sjansen for å lykkes større. Jeg vil takke for alle gode tiltak og takk for alt jeg fikk være med på, og en stor takk til dere alle «, sa Kari til slutt.

Dermed går denne visitasen over i historien, men alt som har skjedd rundt den må ikke bli historie. Det er nå nye tanker og handlinger kan legges til grunn for å skape effektive arbeidsformer som kan nå ut til flere mennesker her på Høvik.

 

Blommenholm, 21. mars 2019.

Rolf Bangseid